Беларуска-расейски слоыник для школьникаы   ::   Булыка Александр

Страница: 3 из 292

Яны змяшчаюцца пры апорных словах i аддзяляюцца ад iх кропкай з коскай:

вялiкi большуй; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь

Калi загаловачнае слова сустракаецца толькi ў пэўным выразе, пасля такога слова ставiцца двукроп'е, потым iдзе гэты выраз з перакладам:

дыхт: даць дыхту задатьжару, намылить холку

Калi загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлiвым выразе ў пачатковай форме, то замест яго пiшацца першая лiтара з кропкай:

абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

Знак нацiску пастаўлены ва ўсiх словах, за выключэннем аднаскладовых i слоў з нацiскной лiтарай ё.

У аснову слоўнiка пакладзены матэрыялы акадэмiчных выданняў - "Слоўнiка беларускай мовы" (1987), "Беларуска-рускага слоўнiка" (1988-1989), "Русско-белорусского словаря" (1993). Выкарыстаны таксама "Слоўнiк iншамоўных слоў" А.Булыкi (1993), "Кароткi слоўнiк беларускай мовы" Г.Арашонкавай i В.Лемцюговай (1994), "Самабытнае слова" I.Шкраба (1994), "Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы" (1996), i iншыя лексiкаграфiчныя працы, асабiстыя назiраннi складальнiка над мовай прэсы.

Спiс скарачэнняў

абл. - абласное слова

ав. - авiяцыя

анат. - анатомiя

архiт. - архiтэктура

астр. - астраномiя

бат. - батанiка

бiял. - бiялогiя

бухг. - бухгалтарскi тэрмiн

ваен. - ваенная справа

геад. - геадэзiя

геал. - геалогiя

геагр. - геаграфiя

гiст. - гiстарызм

гл. - глядзi

горн. - горная справа

жыв. - жывапiс

заал. - заалогiя

збор. - зборны назоўнiк

кнiжн. - кнiжнае слова

крав. - кравецкая справа

кул. - кулiнарыя

лiнгв. - лiнгвiстыка

лiт. - лiтаратуразнаўства

мар. - марская справа

мат. - матэматыка

мед. - медыцына

мiн. - мiнералогiя

мн.

|< Пред. 1 2 3 4 5 След. >|

Java книги

Контакты: [email protected]