Расейска-беларуски слоыник для школьникаы   ::   Булыка Александр

Страница: 259 из 259

выдыгаць

юмор гумар

юморист гумарыст

юмористический гумарыстычны

юность 1) юнацтва; 2) юнацкасць

юноша юнак

юношеский юнацкi

юркий вёрткi, жвавы

юркнуть шмыгнуць, шмыгануць

ютиться мець прытулак, тулiцца; масцiцца

юфтевый юхтовы

юфть юхт

Я

ябедник даносчык, паклёпнiк, нагаворшчык

ябедничать даносiць, паклёпнiчаць, намаўляць, нагаворваць

явиться 1) з'явiцца, прыбыць; 2) з'явiцца, узнiкнуць

явление 1) з'яўленне, паяўленне; 2) лит., театр. з'ява; 3) филос. з'ява; 4) з'ява (выпадак), з'явiшча

явственный выразны

явствовать вiдаць; вынiкаць, выяўляцца

явь ява

ягнёнок ягня i ягнё

ядрёный ядраны; буйны

язвительный з'едлiвы

язвить гаварыць з'едлiва, уядаць, падколваць

язык мова

языковед мовазнавец, мовазнаўца

языкознание мовазнаўства

язычество язычнiцтва

яичница яечня

якобы як быццам, нiбы, нiбыта, быццам

якшаться вадзiцца, знацца

январский студзеньскi

январь студзень

ярмарка кiрмаш

яростный 1) люты, разлютаваны, раз'юшаны; 2) шалёны

ярость 1) лютасць, разлютаванасць, раз'юшанасць; 2) шаленства

ярчайший найярчэйшы; надзвычай яркi

ярче ярчэй; ярчэйшы

ярый 1) заўзяты; 2) люты; 3) шалёны, злосны

ярь с.-х.. ярына

ясновидение яснабачанне, празорлiвасць

ясновидец празорлiвы, празорца

ясноглазый яснавокi

ястребёнок ястрабяня i ястрабянё

ячневый ячны

ящерица яшчарка

ящеричный яшчарны

ящик 1) скрынка; 2) шуфляда, шуфлядка

|< Пред. 255 256 257 258 259 >|

Java книги

Контакты: [email protected]